Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

L ultima ena de setëmber fova per l Aiut Alpin Dolomites n ena cun plutosc puecia cherdedes de aiut, ënghe pervia dl burt tëmp. N ntervënt ulache l fova riesc de bujën de n dutor fova da fé a San Ciascian ulache n pitl mut de 3 ani fova tumà ju per crinia de tublà. Ël ova batù dassënn l cë y n messova l julé riesc te spedel de Bulsan tla neurochirurgia.

N auter ntervënt da fé de prëscia tla Val Badia fova sun Col Alt sëura Corvara. N ël dl post se ova brujà dassënn i braces y l mus. Do la prima cures l an julà te spedel de Bulsan, ulache i dutores, do che i à udù tan gref che l fova, à damandà dl julé tl spedel Borgotrento de Verona ulache l ie na sezion spezialiseda per tei caji. Ntant fovel bel scur y l joler à dat sëura a Pontives tla zentrela do la 8 da sëira canche l fova bel scur defin. Chësc ntervënt an pudù fé per merit dla tecnologies nueves sun l joler per julé de nuet.

Ora de chël iel stat ntervënt per emergënzes saniteres. Plu iedesc se tratovel de Ictus, nsci per n ël de 74 ani y un de 84 ani de Urtijëi y n ëila a Rodeneck. A San Lenert tla Val Badia univa cherdà l joler per n turist de 54 ani de Chioggia che ova na alergia a verdura secia y stentova a tré l fla. Do na spriza de cortison l an ciarià tl joler y julà a Burnech te spedel.

N ntervënt an ënghe fat tla cësa de paussa a Fië ulache n ël de tëmp fova tumà te porte batan dassënn l cë y a Klobenstein sun l Renon per n ëila che fova tumeda ntëur ntan che la jiva a spaz y se n stajova scialdi mel pervia che la ova vel problem ala zirculazion dl sanch.

L Aiut Alpin Dolomites resterà mo n servisc per chësc instà nchin a dumënia 8 de utober. Lecurdon che n ucajion dl marcià de segra sacun, n lunesc ai 9 de utober vëniel inò pità la ucajion de fé la tessera de segurans y de sosteniteur per l aiut alpin per l ann 2018

valutaziun
Submitting your vote...
stampè