Home
Footermenu

Colophon:

ValBadiaOnline é le portal dla Cassa Raiffeisen Val Badia Sozieté cooperativa – Genossenschaft. Ara à sciöche obietif prinzipal chël de ti alisiré ai residënc dla Val Badia l’azès ales informaziuns y ai sorvisc dles singoles istituziuns publiches y privates che é sön le teritore. Implü ôn cherié n punt d’incuntada sön web dla comunité dl post.

 

Contat:

I contegnüs dl portal vëgn ajornà vigni dé y te chësta ativité nes sforzunse da ti gnì adincuntra ales esigënzes di residënc. Sce t’às ciafè fai, sce t’às propostes o comentars làscete adintëne pro nos.

I te assigurun che te ciafaràs na resposta a dötes tües comunicaziuns ajache i aratun che tüa colaboraziun sides de valüta por miorè la cualité dl sorvisc y de lascè crësce chësc portal dediché a düc os.

 

Redaziun/Editur:

Cassa Raiffeisen Val Badia Sozieté cooperativa – Genossenschaft

Strada Col Alt, 16

39033 Corvara (BZ)

 

tel. +39 0471 831400

fax +39 0471 836849

Partita IVA/MWST. 00181060211

redaziun(at)valbadiaonline.it

 

Editur:

Le portal ValBadiaOnline vëgn publiché dala Cassa Raiffeisen Val Badia soc. coop. che s’anuzëia ince de colaboradus y ënc da foradecà por i contignüs.

La pert tecnica vëgn manajada da Raiffeisen OnLine sön inciaria dla Cassa Raiffeisen Val Badia soc. coop.

 

Link al/dal portal “valbadiaonline”:

Ôste lié na plata pro chësc portal? Düc i zitadins y les firmes à la poscibilité de lié tres hyperlinks les plates y i sorvisc dl portal “valbadiaonline.it”, tan inant che al vëgn respetè chëstes condiziuns:

Le conliamënt (hyperlink) mëss daurì la plata te na finestra nöia, aladô de na stiga lëdia, te chëra che al mëss ester ince la tre dles misciuns.

Le conliamënt mëss daurì na plata intiera, nia ma mostrè na pert di contignüs.

Le test sön chël che an po cliché pro le conliamënt mëss dè dant tlermënter la origina dla plata conliada.

Les plates dl portal – o na pert de chëstes – ne dess te degun caje gnì metüdes ti frames o sön plates esternes.

Al po ma gnì adorè i loghi autorisà.

Te degun caje ne po le sit gnì aratè responsabl por dagns eventuai ai sistems informatics che vëgn dal conliamënt al sit, o dai link de conliamënt a d’atri sic, ince sce al é virus informatics o d’atres gaujes che po gnì o che po ester liades al’adoranza dla rëi de internet.

Les informaziuns contignides tl sit vëgn metüdes ite aladô dla crëta, de süa prezijiun y verité. Ince sce an mët dër averda y sce an arata che sü contignüs vais bun, ne se surantôlon impone degöna responsabilité por i dagns direc o indirec che podess gnì dant da fai o informaziuns falades di contignüs, chël ô dì da na mancianza de ajornamënt dles informaziuns.

Informaziuns y/o manifestaziuns po gnì importades da sic partner o da terzi.

Te vigni caje ne respogn le sit nia de süa verité o prezijiun.

 

Logo:

Este tl laûr de chirì n logo dl portal? I te periun de contatè le webmaster por vigni domanda che t’às.

 

Copyright:

I sorvisc y les informaziuns pità é curis dal dërt d’autur te vigni süa pert. An po i adorè ma por fins privac nia comerziai o por n’adoranza tles firmes. Vigni atra sort de adoranza é proibida y po gnì contestada iuridicamënter. En particolar vëgnel proibì la publicaziun fora dla firma, la zesciun a terzi tres n tru eletronich, la reproduziun, la traduziun y le salvataje.

Döt le material contignì tl sit, é de proprieté di auturs, tan inant che al ne vëgn nia dè dant valch d’ater.

L’adoranza plü ampla se damana na autorisaziun scrita da pert dl editur.

 

Informativa aladô dl d.lgs. 196/2003 (“Codesc en materia de proteziun di dac personai.”):

I ves rengraziun dla crëta che i nes desmostrëis da nes dè üsc dac personai, y i ves garantiun la poscibilité de i consulté, de i mudé y de i trà zoruch te vigni momënt. Ostes informaziuns gnarà tignides sö sön n suport digital y tratades dal sorvisc de assistënza di tliënc de www.valbadiaonline.it ma por i fins lià al sorvisc che i ves ëis chirì fora. Üsc dac personai ne ti gnarà nia dà inant a terzi sce nia propi tl caje de nezescité lià al fat de mëte a desposiziun y realisé produc o sorvisc che i ves damanëis da valbadiaonline.it.

Por de plü informaziuns sön le tratamënt de üsc dac personai, prëibel damanede do pro la redaziun(at)valbadiaonline.it

 

 

valutaziun
Submitting your vote...
stampè