Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

Tla zentrela dl Aiut Alpin Dolomites a Pontives ie ruedes ite truepa cherdedes de aiut, plu iedesc ënghe per caji de gran emergënza. Te un n cajo ne à plu juà nia la prontëzza dl ntervënt; plu avisa sun l purtoi Cir, che porta sun Frea. N turista de 46 ani de Roma fova tumà dassënn y ova batù cun gran viulënza l cë sun l purtoi. Ël ne ova degun casco; chësc ti ëssa bonamënter salvà la vita. L dutor dl Aiut Alpin a riesc udù la gravità dl cajo y a mo purvà a l reanimé, ma zënza suzes.

 

Miec ti iela jita a autri sciadëures. Sun Piz Sella pra l mplant Sotsasslonch se ova n ël de 54 ani rot l os dla cuessa. Chësc ie for caji da meter scialdi a vërda per no tichené la vëines. Cun cautela l an ciarià y do chël julà te spedel de Persenon.

Sun Piz Sorega fova na pitla muta de 10 ani che ova dassënn mel de vënter, bonamënter ova ëila de bujën riesc de na uperazion al Blinddarm. Cun l joler ie la pitla riesc rueda te n spedel.

Problemesc a tré l fla ova n ël de 41 ani de Nueva Tudëscia. Ël se stentova tan dassënn che l dutor a messù l ntubè sun l post.

 

Cun truepa jënt sun i purtoies suzedel ënghe che sciadëures fir adum. Nsci ie chësc suzedù sun l purtoi La Longia de Secëda. Plu paieda se l à n mut de 11 ani che fora frit contra n auter sciadëur scialdi plu grant y ghert. L pitl an mo curà sun l post dan l julé te spedel.

L joler an ënghe cherdà sun Mont de Sëuc pra l mplant portamont Laurin, ulache na jëuna de 18 ani de Urtijëi se ova rot na sciabla y ova n drë mel.

 

Cun la nëif che l à fat chisc dis ie ënghe aumentà l pericul de levines. Sun Putia ova na levina trat pea 3 schi alpinisć. 2 ie stac boni de se tré ora da sëui, l terzo fova stat curì da la nëif. Me n pitl toch dl corp cucova mo ora y nsci l à i autri 2 cumpanies riesc abinà; per fertuna ne se ova deguni fat mel.

Nia se ova ënghe fat 2 dala ciaspes che fova tl lëur de jì tla nëif ntiera sota Sas dla Crëusc. Ëi ova cherdà aiut pervia che i ne ruova nia plu inant y ëi fova oramai zënza forzes. N à me messù i ciarië tl joler y julé al segur.

Ora de chisc ntervënc iel mo stat plu cherdedes per sciadëures che se ova rot vel os, ma zënza vester te pericul de vita. Cun l joler iel te plu caji saurì a ti rué permez y nsci ruva i pazienc ënghe dant te n spedel

valutaziun
Submitting your vote...
stampè