Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

Plu ntervënc particuleres fova chisc dis da fé per la scuadra de socors dl Aiut Alpin Dolomites. L ntervënt plu rie fova dessegur te Val, ulache n alpinista tudësch fova unì smacà ju da na levina che se ova destacà sëura ël ntan che l se arpizova sun l dlacion “ Mission impossible” tla val di ciavei. Si cumpani se l à caveda pervia che l fova tacà ite a corda dopla. Cun l joler an julà sun l post dla desgrazia plu judacrëp y i cians da levina cun si patron. Ntant che l joler Pelikan 1 à julà te spedel l cumpani che se ova fat mel ma ne fova nia n pericul de vita, à i judacrëp crì inant cun la sondes. La levina fova scialdi longia y perchël fovel n gran toch da crì. N chël dì l an nia abinà y nsci iesen muec l di do da mesa la 7 daduman. La levina fova 350 metri longia y la nëif fova tuceda; nia saurì per i socorideures ajache n fova nia boni de ficè tla nëif la sondes. Nsci an crì dantaldut cun l Recco, ma ënghe n chël dì n l an nia abinà. Ënghe l terzo di iesen muec a cri l jëunn, chëst iede an cri te n luech scialdi ncomper a ti rué permez. N à tacà te na corda 6 judacrëp che se à lascià ju per l dlacion nchin che n ie ruei te n post ulache se ova fermà truepa nëif. Tlo an scumencià a giavé y do che n ova fat n busc de passa 3 metri an abinà l corp zënza vita.

 

N auter cajo de na levina ie suzedù sun l Hörtlaner che ie te Sarntal. Na levina ova iló zarà pea 3 persones. N ëila de 39 ani de Persenon, n ël de 38 ani de Maran y un de 35 ani de Naturns. Sun l post fova riesc ruei autri schi alpinisć che ova udù ciche fova suzedù y per fertuna à ëi riesc abinà i 3 cun l pipser. Duc trëi se l à nsci caveda zënza gran ferides.

N ntervënt particuler a l Aiut Alpin Dolomites fat te Selva. Te n cuatier fità a turisć dl Belgio fovel da purté aiut a n ël che se ova giatà n pitl castl ju per l cë do che i se ova strità dassënn. Sun l post fova ënghe Carabinieri y ambulanzes. L ël de 52 ani ferì messova riesc giaté cures da n dutor y nsci l à l dutor dl Aiut Alpin stabilisà dan l julé te spedel. L fova bel scur y chësc ntervënt an mé pudù fé pervia dla njinies che n à tl joler per julé de nuet.

N auter ntervënt de prëscia fova a Naturns ulache na pitla de n ann fova tumeda ju per na scela te si cësa. La pitla ova batù dassënn l cë y se n stajova scialdi mel. Nsci la an riesc juleda te spedel de Bulsan deberieda a si oma.

Ora de chisc ntervënc fovel da julé plu iedesc sun i purtoies ulache sciadëures se ova ferì.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè