Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

Te vel caji ne possen plu fé nia per salvé la vita a persones. N tel cajo ie suzedù sun la ferata Tridentina ulache n ruà sun Pisciadù. Alpinisć ie ruei permez a n corp zënza vita tl ultim toch dla ferata. Cun la binda an lascià ju sun l post l dutor y socoriteur. Ma riesc an capì che l ël fova bel mort da n pez, deguni ne ova udù coche chësc fova suzedù. L ël de naziunalità taliana che ova 51 ani fova da sëul, ma do la prima recostruzions se ëssel pudù traté de n bot al cuer. Sun l post ie ënghe ruei i Carabinieri che à tëut su duc i dac dl mort y do chël l an julà tla valeda.

Miec ti iela jita a na muta de Rimini che ie tumeda ntëur da nescia te dlieja de Corvara. Ruei sun l post se n stajovela bel miec. Pervia che si oma che fova pea ie na duturëssa la an lasceda iló y la oma se a cruzià dla cures dl cajo.

Tumà ntëur da nescia ie ënghe na muta de 12 ani te scola a Ciastel. L dutor dl Aiut Alpin Dolomites la à vijiteda y a tëut la dezijion che la pudova unida meneda te spedel cun na ambulanza ajache l fova nia de grave.

N nzidënt cun la roda da mont ie suzedù dlongia l lech de Misurina y plu avisa sun Col de Varda. N jëunn de Villanders fova tumà dassënn do che l fova frit sun na streda forestela te n fiertrat che n ova metù per nia fé mucé l bestiam. Ël se à rot l gramblin y fat dassënn mel al cë, sëuraprò se al ënghe batù ite plu dënz. Ël an julà de prëscia te spedel de Bulsan.

Sun l jëuf de Jaufen fovel da julé per 2 dal motor che fova fric adum; tramedoi tudësc se ova fat bëndebò mel y nsci a l 112 mandà sun l post l Pelikan 1 y l joler dl Aiut Alpin Dolomites. I 2 tudësc an nscila ciarià te i 2 joleri y julei te spedel.

Sun la streda danter Campitello y Canazei fovel da julé per purté aiut a n ël de 50 ani che se ova drusà te na raida cun l auto. Sun l post ie ënghe ruei i destudafuech dl Auta Fascia y i uemes dla Crëusc Cuecena .Chisc a judà a tò ora l jëunn da si auto. L fova nia saurì ajache l se ova ncastrà ite.

L ie ënghe suzedù che na grupa de 12 persones da ora de ca fova n dificultà dlongia la utia Fodara Vedla. Jan do troi ie un burdlà ju per plu metri ju per n giaron se batan su mpue dlonch ora. Ël an ciarià tl joler y julà te spedel.4 autri cumpanies an julà nchin pra utia ajache i ne se nfidova nia plu inant. I autri se à arangià da sëui.

Na bela proa an fat chisc dis dlongia la utia Kostner sun l Vallon. L fova chësta la ucajion per festejé i 30 ani de judacrëp dla Val Badia. Tlo an fat plu dimostrazions tecniches, dantaldut de socorsc cun la binda. Danter l auter an ënghe fat na simulazion de n socors sun l Vallon ulache n à tëut ora 3 alpinisć te un n jol dal parei.

N ntervënt plutosc curiëus an fat sun Sasplat. Plu persones ova cherdà su l 112 dijan che i vëisc n flucion te n canal sota l Schustersteig. N se pensova che na persona fossa tumeda ju. Do che n à crì cun l joler per plu menuc an udù l flucion ma inió na persona. N à recuperà l flucion y dat ju ai Carabinieri. Deguni ne sa mo de chi che ie chësc flucion,ma per fertuna fova me l flucion te la sfënta y nia na persona.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè