Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

L Aiut Alpin Dolomites à passà via i 400 ntervënc ntan chësc inviern. L joler se à auzà dal hangar a Pontives plu iedesc ënghe de scur. Danter l auter n dumënia ulache dala 7 da sëira univa cherdà l joler cun l dutor a Corvara. Te n Hotel fova n ël tudësch de 52 ani a chël che ti ova dat l bot al cuer. Te chisc caji iel de mpurtanza uni menuc y cun l joler fova l dutor cun duta la njinies dl cajo ënghe sun l post. Ntant fova ënghe ruvei sun l post uemes dla Crëusc Blancia y i destudafuech. L ël an julà mo n vita te spedel de Bulsan.

 

Via per l di iel stat te chisc dis dantaldut da julé sun i purtoies per sciadëures ferì. Danter l auter plu iedesc sun mont de Sëuc, pona sun la Plose, a La Ila sun l purtoi Gardenacia, sun Piz La Ila, Secëda jëuf de Frea , Klausberg y sun jëuf de Fanes ulache n ëila de 39 ani dla Franzia se ova rot na sciabla. Chësc fova n ntervënt tecnicamënter nia tan saurì ajache n pudova nia dé sëura. Nsci an lascià ju dutor y socoriteur sun l post per ti dé la prima cures y l anjenië ca per l ciarië tl joler.

 

Vel iede iel ënghe da julé plu dalonc. Nsci ie unida na cherdeda da Sulden ulache n sciadëur se ova fat dassënn mel al spinel y n ova de bujën de n joler y de n dutor. L spedel plu daujin ie chël de Maran y iló l an ënghe julà. Ajache n fova bel te chël raion à l 112 mandà la scuadra de socors cun l joler sun la Schwemmalm te Ulten per n jëunn de Bulsan che se ova trat ora de luegia na scibla do che l fova tumà cun i schi. Do chësc ntervënt fovel gran ëura de julé a Pontives a jeté do cherosen tl joler che fova tosc inò mpenià te n auter ntervënt.

 

 

valutaziun
Submitting your vote...
stampè