Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

Te chisc dis iel suzedù mpue uni sort de cosses ulache n à cherdà l joler cun la scuadra de socors. Na desgrazia ie suzeduda sun jëuf de Sela ulache i judacrëp de Auta Fascia fova muec per crì n ëila che manciova da cësa. Per monitorè l jëuf an damandà de julé da l jëuf de viers de Canazei per cialé sce n vëisc velch. Avisa nsci iela stata: sota streda te n post scialdi ert tlamà Ta Val an udù n auto che fova burdlà ju per 270 metri y te auto fova l ëila che n chirova. Da la ferides repurtedes fovela morta. Sun l post fova ënghe ruei i destudafuech de Canazei che a judà a tò demez l auto.

L ie pona suzedù plu nzidënc cun i schi., danter l auter sun Mont de Sëuc, sun la Plose sun l purtoi Trametsch, a Folgaria y sun l purtoi Costonatta sun Ciaulog. Drët paieda se l à ënghe n sciadëur che furnova sun l purtoi ulache vën tëut ju l tëmp sun Ciampinëi. Sun Col Rodella univa damandà l joler per n sciadëur che se ova ficià n fust tl vënter. Per fertuna à l dutor pudù cunstaté che l fova manco grave che n minova.

2 ntervënc an ënghe fat per jënt che fajova na jita cun la peves. Un sun Sennes sëura la utia ulache na tudëscia de 20 ani se ova rot na giama y l auter ntervënt te Sexten y plu avisa sun la furcela Sentinelle ulache n ëila se ova ënghe rot n jenodl. Te chisc caji iesen cun l joler riesc sun l post. N socors a pe cun n akya durëssa truepa ëures.

Ënghe a podejé possen se fé mel. Chësc ie suzedù a n ël de Bulsan che pratigova chësc sport sun Lavazè. Ël se ova rot n jenodl. L fova pona ënghe da julé a Pfelders che ie te insom dla valeda de Passaier. N ël de Desio furnova cun si pitl mut cun la luesa. I ne fova nia gran esperc de furné cun na luesa y ie tumei. L pere se à te chësc cajo rot na sciabla.

Plu ntervënc fova ënghe per emergënzes saniteres. Danter l auter fovel da julé pra la fermeda de la curieres de San Piere dlongia Solaion ulache n ëila de 35 ani fova tumeda ntëur da nescia. Cun l aiut de i uemes dla Crëusc Cuecena de Gherdëina ruei sun l post ti an dat la prima cures y prësc ti jiva mpue miec. Pur mpo la an juleda te spedel de Persenon.

Sun n luech da paur a Sëuc fova la patrona drët stleta. Bonamënter ti ova dat n pitl bot al cuer. Ënghe ëila ie rueda te spedel y te chësc cajo fova ënghe sun l post i uemes dla Crëusc Blancia de Sëuc.

Per i autri ntervënc per emergënzes saniteres ne fovel mei da sté ert, ma miec ie for cherdé aiut tres l 112 canche n vëisc vel situazions che n sa nia avisa ciche l pudëssa vester.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè