Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

Dis de gran note iel stat per l Aiut Alpin Dolomites chëst'ena passeda. L di cun l plu ntervënc ie stat n vënderdi ai 3 de jené 2020, ulache n ie muec bën nuef iedesc. De mesaria àn fat passa sies ntervënc al di. Mo ie i dis curc y l vën do la rata abenëura scur y tan che uni di iel perchël nce stat da julé de scur per fé o finé n ntervënt.

 

Nce pra la gran desgrazia sun streda, suzeduda ntëur mesa la doi de nuet a Luttach, iel unì cherdà l Aiut Alpin. L ne n'ie nia saurì mëter a jì n ntervënt da chël' ëura, davia che normalmënter vëniel pità l servisc dala 8 daduman nchin la 8 da sëira. Purempò ie l joler dl Aiut Alpin pià via te puec menuc de viers dl luech dla desgrazia. Danter duc i tuchei che ie unic menei sot, fòvel nce na jëuna che l'ova paieda dassënn y do che l dutor ti à dat la cures per la tenì n vita, iesen riesc julei cun ëila a Dispruch tla tlinica. Da mesa la cinch daduman fova l joler inò a Puntives.

 

Trueps fova inò i ntervënc sun i purtoies dai schi, n valgun iedesc nce per de tei che ie fric adum se fajan mel dassënn o per n ël che ie frit te n stender de n lift se rumpian n valguna rëpes y na pitla muta che ie frida te n pel de na terassa se fajan scialdi mel al mus. Desfertuna à abù n ël de 65 ani a Pfelders, che tuman à dat sëura de pëis sun si schi se taian dassënn te n uf. L ova danz n gran snegher, ma pervia dl frëit ne n'àl per fertuna nia perdù tan truep sanch. I judacrëp ie stac boni de ti stanië drët bën l sanch y cun l joler l àn pona menà te spedel.

 

For inò iel nce da jì n aiut de schialpinisć. I ie la gran pert te luesc scialdi desman y sce i à da se fé mel, iel danz rie ruvé permez sce nia cun l joler. Nsci iesen jic a tò schialpinisć sun la Gleckspitze te Ulten, sëura Terenten te Puster y sun l Capuziner sëura Antermueia. Sun Gardenacia, ntan che n ël da tlo se n sbrisciova sëura i parëies via, se àl perdù tramedoi schi che ti ie pona mucei sëurajù. De jì inant a pe ne se mbastòvel nia l am y nsci àl cherdà aiut. Cun l joler l àn pona menà ju a La Ila. Sun Pordoi cherdova ngali aiut doi jëuni che jiva cun i schi ora de purtoi zënza savëi nëut. La jëuna de 22 ani fova ruveda sëura n rone ërt y ne se n fidova nia plu ju. Cun 5 metri de binda iela unida trata su tl joler y meneda inò al segur. Sëura la utia de Gardenacia de viers de Sassongher ie cater schialpinisć ruvei ora de streda y ne se nfidova nia plu inant. Nce chisc iesen jic a tò cun l joler per i mené ju tl luech.

 

Nia jita ora bën ne n'iela per n schialpinist tudësch. L ie jit su per Val Culea sun Mëisules y ulova unì ju per Val Setus y ti à mo mandà vel' fotografia y si fëna. Canche l univa scur y l ël ne fova mo no a cësa y ne ti respundova niancanó al telefonn a si fëna, stajòvela cun festide y à cherdà l 112. Nsci àn riesc cherdà adum n valgun judacrëp de Gherdëina y dl'Alta Badia y ie muec cun l joler y i njins da udëi de scur. Do avëi udù vel' losa de schi y n ie stai boni de localisé prësciapuech la luegia ulache l fova si fonin, savòven nce ulà jì a crì. A mez a n parëi tla nëif àn udù si schi y nsci àn capì che l ël, mpede furné ju per Val Setus ie furnà dala utia de Pisciadù ju ndrët, ulache l vën su la via fereda. Iló vëniel for plu y plu ërt y n ne sà nia sce l ie tumà o sce l se à rendù cont che l ie jit fauz y se à trat ora i schi, ma ie pona sbriscià sëura i crëps ju per n 300 metri ruvan japé dl crëp, ulache i judacrëp l à abinà nia plu n vita. L fova bele la 10 da sëira y te chëla luegia fòvel ncomper a l tò ju de scur. Nsci iesen jic a l tò l di do daduman. Śën savòven avisa ulache l fova, ma sce n fossa permò jic l di do a l crì, ne l ëssen nia dessegur abinà do che la nëif venteda ncantëur de nuet à curì dut cant. Cun 30 metri de corda tacheda tl joler l àn tëut ora dl crëp y menà ju tla capela a Curvea.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè