Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

N’ena de gran not ie inò stata chëla dl’ena passeda per l Aiut Alpin. Plu suvënz àn abù da fé nce set-ot ntervënc al di. Danterite iel mo stat vel’ di scialdi da vënt, che coche n possa se nmaginé ie scialdi ncomper a julé y la ne scassova nia puech via y ca y su y ju. Nsci nce n merdi canche n à abù da fé n ntervënt ndolauter. Daduman iesen julei a Unterinn y puech do sun i purtoies de Colfosch per na persona che se n stajova mel y tramedoi iedesc ie chëstes unides menedes a Bulsan te spedel. Da Bulsan ie l Aiut Aplin unì mandà ndrët a Maran 2000 per n’ëila che se à rot l os dla cuessa. Dal spedel de Maran iesen po' julei a Puntives a ciarië l tanch, speran nce de pudëi maië da marënda. Ma nia da n fé, l proscimo pazient aspitova ntant bele a Al Plan. N’ëila nia sëula ova perdù sanch y ova de bujën de unì meneda riesc te spedel. Ntan che n julova de reviers tla zentrela, iel ruvà ite na cherdeda di Judacrëp de Gherdëina, che sun Resciesa sot ala crëusc se à na landa de 60 ani ntort burt na ciavidla y nsci iesen julei diretamënter te chëla luegia, ulache n ie stai boni de la ciarië n hovering nce sce l fova scialdi da vënt, per la mené te spedel. Dala 4 domesdì cherdova l 112 de Pieve di Cadore: a Ali/Alleghe sun l purtoi Fertazza ti òvel dat l bot a n ël de 43 ani. Chësc ie unì reanimà ntant da si cumpanies – dui trëi nfermieres – cun l defibriladëur di carabinieri de servisc sun purtoi. Do la terza defibrilazion automatica à l cuer inò scumencià a bater y canche l dutor dl Aiut Alpin ie ruvà pra d’ël fòvel bele cun i uedli davierc y fova bon de rujené. Sot al cuntrol dl dutor l àn pona menà cun l joler te spedel. A julé de reviers a Puntives àn mo tëut pea n ël de 65 ani de Reykjavik, che ie tumà sun l purtoi de Piz Sela y ova n trauma al cë, per l mené a Bulsan te spedel. Chësc ie mé stat un di dis de gran not y nsci pòssen mpue se nmaginé coche la va di per di ntan la sajon auta.

Datrai iel pona mo da muever nce plu tert cun i aparac per udëi de scur, l’ena passeda mé per dì doi iedesc. Per de tei dai schi che ie fric adum iesen jic n aiut doi iedesc, n iede sun Mont de Sëuc y n iede sun Ciampinei. Mel dassënn se à fat n mut a fé n gran saut tl funpark sun Plan de Corones, l se à fat mel al spinel, ai ufs y bonamënter nce tichenà vel’ organn tl vënter. Plu iedesc iel stat schiadëures che se à rot l os dla cuessa o l uf, che ie ntervënc for da mëter scialdi a verda y te un n cajo se à n’ëila rot tan burt na giama che la sangunova. Sun i purtoies dures y sliziei dal vënt suzédel nce che a tumé bàten dassënn cun l cë sun fonz. Per n tel cajo iesen unic cherdei sa Ciaslat per n’ëila de 67 ani dla Spania, che do l colp ie resteda giut da nescia. Per l dutor ne iel nia stat saurì a stabilisé l’ëila che ova n gran mel y ne respundova nia.

Vel’ ntervënt iel stat da fé nce ora de purtoi, nsci a Schalders per jì a tò na schialpinista che se à rot na giama. Tl raion dla Trëi Pizes de Lavarei ie cater escurscionisć ruvei ora de troi y ne savova nia plu co jì inant, canche l univa bel plan scur. Chisc àn pona duc ciarià tl joler y menà jal lech de Misurina. Cun la antëna Recco iesen jic a crì n seniëur che manciova bele dala sëira dant. Cris ju àn dut l raion de Col Rodela, davia che l ultim cunliamënt cun si telefonn fova da iló, ma n ne l à nia abinà. I Judacrëp de Fascia ova de nuet ënghe bele cris iló ntëur. Jan do a truepa nfurmazions y se damandan l aiut dl Skipass, iesen unic sëura che l ultim mplant cun chël che l ie furnà fova bonamënter la furnadoia de Sas Pordoi. I Judacrëp de Fascia l à pona abinà sot ala sciorta de Pordoi de viers dla Val Lasties, ulache l ie sbriscià ju n 200 metri te n canal sot al parëi dl Pordoi. Per l ël dla Danimarca ne n'iel plu stat nia da n fé.

De plu ie nce stac i ntervënc saniteres. Pra un fat tl raion de Plaza S. Antone a Urtijëi, per na landa de 88 ani che ova riesc de bujën de aiut, àn lascià ju dutor y sucoridëur cun 90 metri de binda davia che l ne n’ie nia mesun dé sëura iló ntëur. Do la prima cures dl dutor iela unida meneda da na ambulanza sun col de Petlin, ulache n à pudù la ciarië tl joler per la mené te spedel. Chësc ntervënt ie stat ntëur mesdì canche l fova truepa jënt tl raion da jì a pe de Urtijëi, che ti à nchinamei fat n aplaus per l ntervënt fat tan aslune y te na maniera tan prufesciunela coche n l vëija dinrer nzaul.

 

 

valutaziun
Submitting your vote...
stampè