Home
Noeles

notizies dl Aiut Alpin Dolomites

Per l Aiut Alpin Dolomites iela for jita inant cun n drë not nce chëst’ena passeda. Vel’ di se àn nce fat ert a fé i ntervënc pervia dl nibl. Nsci canche l ie stat da julé a Colfosch y n ne à nia pudù julé sëura l Frea via, n à messù fé na gran raida de viers de Persenon, San Laurënz y pona ite per la Val Badia. Sambën che nsci àla durà giut. Purempò iesen ruvei per tëmp y ëura n aiut dl’ëila de 66 ani cun problems al cuer y l’à pona meneda te spedel.

Dal zënter dl refudam a Puntives iel unì cherdà aiut per n laurant che ie tumà ju da n container y se à fat mel al spinel. Tlo ne iesen sambën nia julei via, ma furnei via cun duc i njins che n adrova. L ël dl’Albania ie dopro unì menà da na ambulanza nchin pra l joler y cun chësc a Bulsan te spedel. Da Bulsan iesen julei ndrët sal Comici per n mut che ie tumà y se à fat mel al cë. L pere, che n prima se à damandà n dutor, ne ulove nia che si mut unissa menà demez cun l joler. Te n tel cajo muessa ël sotscrì per delibré l dutor da uni respunsabltà. L mut ti ie unì lascià ai uemes dl servisc sun purtoi. Chësc à dal’autra pert butà, ajache te chëla che n julova de ëuta cherdova bele zachei da Dantercëpies. Te doi menuc iesen ruvei leprò pra l ël de 56 ani che se ova fat propi dassënn mel al cë, al mus y a na scibla. L ntervënt tan aslune ti à danz sparanià n gran mel, ajache l dutor à riesc pudù ti dé zeche de contra.

Jit a berdoles ie n ël dl Belgio che dala furnadoia ie jit a pe nchin pra l crist dl pitl Lagazuoi. Iló iel sbriscià ju per l rone y nce sëura n pitl parëi ju per n 300 metri, se ferman daujin al purtoi che ruva jal Scotoni. Bele l joler de Pieve à purvà a ruvé te chëla luegia, ma pervia dl nibl ne iela nia jita. Decà jìvela miec y nsci ie l Aiut Alpin julà sëura Frea via a tò chësc berba dut batù su y l à menà a Bulsan te spedel.

Sëurajù a berdoles per n 50 metri ie nce jita n’ëila de 32 ani via l Averau. N à lascià ora l dutor y n judacrëp n hovering dlongia la melcapiteda, che ova batù l cë y ova dlonch botes. N la à ciarieda tl sach da tré su cun la binda y l’à meneda te spedel a Belun. Da iló iesen unic cherdei a Zoldo, ulache na pitla muta ie tumeda ju dl lift dai stuei. La ova batù l cë y univa for inò da nescia. Deberieda cun si oma iela unida meneda te spedel.

Bën trëi iedesc ie suzedù chëst’ena passeda che zachei se à fat n drë’ snegher a jì cun i schi y sangunova dassënn. Sun Col Pradat ie n ël tumà sun si schi y se à taià sot te n uf perdan truep sanch. Sun Dantercëpies ie n’ëila de 50 ani de Roma tumeda y se à fat n tai sot tla cuessa. N auter di se à n jëunn taià te na giama firan te na sief, chësc ie suzedù sun Mastlé. N possa bën se nmaginé tan mpurtat che l ie che l ruve aslune n dutor leprò per ti stanië l sanch.

Ntan che l jiva cun i schi ie n ël de 69 ani unit stlet, bonamënter àl abù na crisa de mel San Valantin. Canche n ie ruvei permez ne savòvel plu de dut cant nia. Sun Jëuf de Sela iesen unic cherdei per na jëuna de 18 ani che se n stajova mel y ne sentiva nia plu la giames. L dutor minova che l fossa mé stanchëza, ma per na segura la àn meneda te spedel. Danter truep d’autri ntervënc sun i purtoies iel nce stat da julé sun Piz Sorega per doi che ie fric adum y l ie stat de bujën dl ntervënt de doi joleri. L Pelikan 1 à ciarià l ël ntant che l Aiut Alpin à menà l mut de 13 ani de naziunalità tudëscia tl spedel de Bulsan.

Na burta desgrazia ie suzeduda danterëures a Toblach, ulache na seniëura russa che ie tumeda te bani y à rot la scipa dla docia, se à taià dassënn te n brac. L dutor che ie ruvà leprò se à debota damandà n joler da la mené te spedel a Persenon. Cun na gran uperazion iesen stac boni de ti cujì adum inò dut y ti salvé l brac a na maniera che la puderà inò l muever coche dant.

N vënderdi sëira, canche n univa de reviers dal ultim ntervënt, lunòvel su na lum tl joler, che mostra su vel’ defet. Do n cuntrol avisa se à i tecnicri giatà ora cie che fova rot. L problem fova mé che de sada y dumënia ne abìnen nia ca i tòc da baraté ora. Nsci àn njenià ca l joler ghiel, che vën tëut ca per fé servisc dala garejedes, y l di do dala 8:00 daduman fòvel bele a puntin per pië l jol.

Ntan chëst’ena passeda à l Aiut Alpin fat 38 ntervënc, cater de chisc de scur.

 

 

valutaziun
Submitting your vote...
stampè