Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

La gran pert di ntervënc fac ntan la prima ena de servisc dl Aiut Alpin ie stac per rejons saniteres.

Plu iedesc iesen unic cherdei per zachei che ova problems al cuer, che l ti à dat l bot o striscià l bot, nsci per na landa de Sëlva y l di do per n ël de 55 ani de Sëlva, tramedoi ie unic menei a Bulsan te spedel. Da iló demez iesen julei a Montan per n ël a chël che l ti à dat l bot. A Margreit iesen unic cherdei per n'ëila de 61 ani cun problems al cuer, ajache l ne fova nia prëscia la àn meneda te spedel cun l'ambulanza. Nsci fova l Aiut Alpin liede per julé a Montan, ulache n ël de 64 ani ova problems al cuer. Nce chësc ie unì tacà ite ai njins y pona menà cun l joler te spedel.

A Perbian iesen jic n aiut de n ël de 75 ani che ie tumà te cësa y se à trat ora de luegia la sciabla y ova n drë mel. Na gran desdita à abù na landa de 70 ani che ie ciumpededa sun plaza de dlieja a Villanders. Canche i uemes dla Crëusc Blancia ie ruvei leprò y à udù che la se à rot tramedoi osc sot al jenodl y nce n brac, ài cherdà tres l 112 l joler. Do che l dutor ti à dat la prima cures iela unida juleda te spedel a Persenon.

 

N possa abadé che bel plan vëniel inò jit deplù da mont su y datrai nce a crëp. Nsci iesen unic cherdei per n mut de 14 ani che fova sun n troi sëura Latzfons y ie tumà batan dassënn l cë y ova mel n pue' dloncora. Do la prima cures l àn menà a Persenon te spedel.

N sada iesen julei te Ahrntal sun n troi tl raion da Neveser Stausee, ulache n ël de 65 ani che pativa dl melvester Sincope ie unì trat su cun la binda tl joler y menà tl spedel de Burnech. L medemo di ntëur mesdì iesen julei a Sest per tò ju na grupa de alpinisć dala Croda Rossa/Rotwand. I ne se ova fat nia ma ne fova nia plu boni de jì inant pervia dla cundizions priculëues ajache l fova mo dut da nëif iló. Chisc àn tëut ora dl crëp y i à menei ju sun la Plätzwiesen.

 

Davia che l ne n'ie mo nia ch'l gran note – l ie nce stat vel' di ulache n ne à fat degun ntervënt – pòssen fé danterite nce mo vel' proa, che ie for de mpurtanza.

N juebia sëira do la 10 via àn fat na proa de scur cun i njins da julé de nuet. Chësta proa ie ududa dant uni valgun mënsc per duc i piloc y i uemes che manejea la binda.

N'autra proa àn fat a Mölten cun vint judacrëp dl BRD per ciarië y desćiarië i uemes tres hovering, per julé tachei tla corda fissa y na simulazion de n trasport de un che se à fat mel tl sach da tré su cun la binda.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè