Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

Chindesc ie stac i ntervënc che l Aiut Alpin Dolomites à fat chëst’ena passeda. La gran pert iel stat ntervënc saniteres y suvënz iesen muec bele prësc do la ot daduman, canche i autri joleri dla provinzia ne n’ie mo nia de servisc.

Per persones che se n stajova mel iesen julei a Urtijëi, sa Sacun, a Neumarkt, te Funes, a Ciastel y sal Sauté sun Mont de Sëuc. Do che n ti à dat la prima cures o i à tachei ite ti njins aldò sce l fova de bujën, i àn menei te spedel. Un n iede ne n’iel purtruep plu stat nia da n fé y chël ie suzedù a San Michiel, ulache n ie unic cherdei mo tert da sëira per n ël de 80 che fova da nescia. N l à giatà te tublà cun l cë juvier y ne dajova plu degun batimënt. L dutor à mo purvà a l reanimé, ma coche dit, ne n’à dut plu juà nia.

Per n pazient de 77 ani, a chël che l ti à dat l bòt y ie unì menà cun l’ambulanza te spedel de Persenon, iel stat da fé n trasferimënt tl spedel de Bulsan per avëi la drëta cures.

 

N ntervënt sa mont àn fat sun la mont dla Lahmeralm te Ahrntal, ulache n ie jic a tò na turista de 72 ani de Roma che se n stajova mel y l’à meneda te spedel. Ntan che n julova a Burnech iel ruvà ite na cherdeda dal 112 che mandova la scuadra dl Aiut Alpin a S. Laurënz. N laurant jëunn che laurova tl tunel se à giapà ados truep material y se à schicià l piet y l vënter y se à nce tichenà n puech l fil dl spinel. Te tunel ie jit l dutor de prim aiut y l’ambulanza per la prima cures y l purté nchin pra l joler, che l à pona menà a Bulsan te spedel.

 

N sada àn fat doi ntervënc y tramedoi iedesc iel stat da ti purté aiut a doi jëuni. Danmesdì via iesen julei a Neva Ladina/Welschnofen, ulache n mut de 6 ani da iló ie burdlà ju per n ërt y ie frit te n lën. L à batù dassënn l cë, ma fova mpo pra sé. Do che l dutor l à stabilisà iel unì menà deberida cun si oma te spedel.

Davia che l Aiut Alpin ova chëst’ena servisc de nuet nchin la 11 da sëira, iesen unic cherdei ntëur la nuef da sëira per julé tl bosch sëura Kaltern su de viers dla Mëndula, ulache n jëunn ie sbriscià ju bëndebò de tòch y ne fova nia plu bon de se muever. Cun n judacrëp da iló iesen julei permez ala luegia ulache l jëunn se ova fermà y davia che l se ova mé scialdi sburià su, zënza se avëi fat d’autri mei, l àn trat su cun la binda deberieda cun l judacrëp.

 

N dumënia sëira, mpue do la ot, àn cherdà aiut sun la mont de Rammelstein sëura Valdaura/Olang per n jëunn da iló che ne se n stajova nia bën y ie burdà ju per na riva scialdi ërta per n 50 metri, se fajan mel n pue’ dloncora y batan nce plu iedesc l cë. Do che l dutor ti à dat la prima cures iel unì trat su tl joler cun la binda y menà a Bulsan te spedel. L fova na tlapeda de jëuni che festejova pra i fuesc dla festa dl Cuer de Gejù.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè