Home
Noeles

nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Son permò de setëmber, ma pervia dla nëif tumeda alauta iel bele stat da fé n ntervënt per na levina. N dumënia ntëur mesdì ie l Aiut Alpin unì cherdà te Sulden per na levina. Doi jëuni de Verona ie jic n chësc di sun la Königspitze (3.851 metri). A n’autëza de 3.700 metri se àl pona destacà na gran levina lergia dut l parëi. I doi ie unii trai pea per plu de 200 metri dala levina y se à fermà tla nëif iust mo sëura la »Ostwand«, n parëi 600 metri aut. Dal pont de uduta dla dinamica iel stat na gran fertuna per i doi che i fova tachei adum cun la corda da jì a crëp. N curs de judacrëp, che fajova na proa dal’autra pert dla valeda, à udù la gran levina. I savova de ch’i doi che jiva su, ma do la gran levina ne fovi nia plu da spië. Riesc ài cherdà su l 112, che à mandà su l Pelikan 3 y l Aiut Alpin. I judacrëp de Sulden ie tosc stai boni de i abiné y de i giavé ora. Cun l aiut dla binda ie i doi melcapitei unii trai su tl joler. L prim ie unì menà te spedel de Bulsan dal Pelikan 3 y l segondo dal joler dl Aiut Alpin. N à nce messù mené ju i judacrëp da na autëza de 3.500 metri a Sulden. I doi alpinisć l’ova paieda dassënn. L prim ie unì ntubà y reanimà. L segondo ova n politrauma cun problems al fuià blanch.

Scialdi demanco ie stac scenó i ntervënc chëst’ena passeda, dantaldut da mont su. Danterite n di ne n iel nce stat degun.

Ntervënc lajù ti luesc àn fat a Tramin, ulache n ël de 53 ani ie tumà ju trëi metri ju de n tët, ma per fertuna ne se àl nia fat plu de n tan’ mel.

APederoa iesen jic n aiut de n ël de 50 ani dl’Austria, che ie tumà cun l motor sun la streda provinziela. Canche i ie ruvei leprò univa l pazient bele reanimà da chëi dla ambulanza, ma l ne n’ie plu stat nia da n fé.

Per n’ëila de 45 ani che ie tumeda cun la roda sun Mastlé, daujin dala utia dl Zicher, àn cherdà i Judacrëp de Gherdëina tres la zentrela dl 112. Canche i judacrëp, che ie ruvei leprò, à udù tan mel che la se ova fat, ài cherdà l joler cun dutor. L dutor ti à dat velch de sterch contra l mel y l’à stabiliseda, per la mené pona cun l joler te spedel. Nia butà a jì a spaz cun l cian ne ti àla, via n Funes, a na landa de 80 ani, che ie unida zareda sëura n mur ju da si cian. La se à fat dassënn mel al cë y la à messù unì ntubeda per pudëi la mené pona te spedel a Bulsan.

Nteressant iel nce stat ntan l’ena passeda, che un n di àn fat cater ntervënc, ma l Aiut Alpin ne n’à abù drë de julé niancanó n iede te spedel. Plu iedesc àn mpo messù muever de scur cun i njins da udëi de nuet y n sada sëira àn nce fat la proa de scur, che ie ududa dant coche ajurnamënt da fé uni trëi mënsc.

Per proes di judacrëp ie l Aiut Alpin julà via n Fascia, ulache n à menà i uemes te parëi dla Marmolada per na proa cun la cordes. Na proa àn nce fat n sada cun i Judacrëp de Moena, ma l gran vënt cun ghëurdli che suflova nce a 90 km al’ëura à purtà cërta deficulteies. Mpo iesen stac boni de fé la proa, se adatan ala cundizions atmosferiches.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè