Home
Noeles

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Ntan l’ena passeda iel per la scuadra dl Aiut Alpin stat da fé ntervënc dantaldut per jënt che se n stajova mel, ma pona nce per jì a crì zachei y per jënt che se à fat mel tuman; leprò nce na eserzitazion.

 

400ejim ntervënt

Da auzé ora iel che l ie unì fat l 400ejim ntervënt de chësc instà, ulache n ie julei a Neva Ladina/Welschnofen per n ël dl luech de 61 ani che se n stajova mel. Ruveda leprò fova bele l’ambulanza, ma ajache l univa unitant da nescia, àn fat unì l joler cun l dutor. Do na vijita y vel’ asparin, àn pudù l mené te spedel cun l’ambulanza.

 

Emergënzes saniteres

Danter i ntervënc de natura sanitera iesen per ejëmpl julei a San Laurënz a tò pra n’ambulanza n’ëila de 94 ani de Burnech, a chëla che l ti à bonamënter striscià l bot. Cun l joler iela unida meneda tl spedel de Bulsan.

Nce a San Martin de Tor iel stat da jì per n ël dl luech de 87 ani che sta te cësa de paussa. L ël ova bele plu suvënz abù problems al cuer, y fova per chësc nce stat plu iedesc te spedel. L ie unì menà te spedel a Bulsan cun l joler.

De problems al cuer se àla nce tratà pra n ël de 82 ani de Gherdëina che ie unì menà a Puntives da n’ambulanza. Do la vijita dl dutor dl Aiut Alpin, iel unì menà a Bulsan te spedel cun l joler.

Sot a Villanders iel stat da julé pra na cësa pra chëla che l ne n’ie nia stat mesun a dé sëura cun l joler. Nsci àn lascià ju cun 38 metri de binda l dutor cun duc si njins y n judacrëp. Nce tlo se tratòvel de problems al cuer, ma purtruep ne n’iel per l ël plu stat nia da n fé.

Te Sëlva à n’ëila de tëmp abù de bujën de sucors per n gran mel de vënter, y nsci iela unida meneda cun l joler te spedel a Persenon.

Nce a Pedraces iel stat n’emergënza sanitera per n ël de 79 ani y a Corvara per n ël da iló de 80 ani. Do la prima cures dl dutor iesi unii menei te spedel de Burnech.

 

Jì a crì n paster

Dala undesc da sëira iesen julei a Vandoies/Vintl per jì a crì n paster da iló, che fova jit a crì na vadela, ma ne n’ie nia plu unit de reviers. A l crì à judà pea i judacrëp de Vandoies y de Persenon deberieda cun i destuda­fuech de dut l raion iló ntëurvia. Dala un daduman ne n’òven mo no giatà l paster, scebën che l fova de ndut plu de 60 persones che jiva a l crì.

 

Chiche se à fat mel

L fova bele la 7 da sëira canche n ie unii cherdei per julé a Ciastel. Iló fova bele la Crëusc Blancia, che se ova damandà l ntervënt dl Aiut Alpin, per n ël dl luech de 78 ani che ie tumà te tublà ju per crinia y se à bonamënter tichenà l fil dl spinel y la rëpes. Stabilisà, iel unì menà te spedel de Bulsan cun l joler.

N di domesdì iel inò stat da julé de viers de Ciastel per n’ëila tudëscia de 60 ani che ie sbrisceda ora tl bosch y se à rot na giama. L’ëila, cun n gran mel, ie unida stabiliseda dal dutor, che se à lascià ju deberieda cun n sucoridëur cun na binda de 50 metri. La ie unida recupereda cun n’autra binda y meneda cun l joler te spedel a Persenon.

Eserzitazion prugrameda

A Vernagt iesen julei per fé na proa cun l BRD. Dodesc sucoridëures à laurà cun la corda barizentrica per na proa de tò ora zachei de n parëi. Pervia dl bur’ tëmp ne n’à nia duc i sucoridëures pudù finé via duta la proes.

 

 

valutaziun
Submitting your vote...
stampè