Home
Noeles

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Ntan l’ena passeda iel per l team dl Aiut Alpin Dolomites stat da fé vel’ ntervënt, cun sëuraprò nce na proa cun n valgun mëinacrëp.

 

Danter i ntervënc fac iel stat da julé a Signat sëura Bulsan, ulache n paur de 79 ani ie unì abinà dlongia si grunt petà ju te pra y ne dajova plu degun sëni de vita. Doi seniëures che passova iló, ie riesc jic pra l luech a nfurmé l mut dl paur, che à cherdà aiut y à ntant purvà a reanimé l pere. Canche l Aiut Alpin ie ruvà leprò, à l dutor y i uemes dla Crëusc Blancia sëurantëut l lëur. Purtruep ne n’iel per l ël plu stat nia da n fé. L ie mort per l bot.

A Urtijëi iel stat da jì a fé n ntervënt per n pitl mut de trëi ani che à batù l cë. Do l colp fòvel strassunì y l ova nce petà su. Do la vijita dl dutor, àn tëut la dezijion de l mené cun l joler te spedel a Bulsan deberieda cun l’oma per fé duc i cuntroi.

Tl Zënter dal Tennis a Corvara iel stat da julé pra n ël de 63 ani tumà ntëur ntan che l fajova a tennis. Canche l team dl Aiut Alpin ie ruvà leprò, fòvel bele jënt che purvova a reanimé l ël. L dutor à mo purvà dut chël che fova mesun, ma purtruep ne n’iel per l ël plu stat nia da n fé.

N ntervënt iel unì fat a Ciastel, ulache n ie jic a ti judé a n jëunn de vint ani che n à abinà petà ju sun streda. L dutor ti à dat velch per l ndurmenzé mpue’ y pona iel unì ciarià tl joler cun l aiut di uemes dla Crëusc Blancia. L ie unì menà te spedel a Bulsan per ti fé n valgun cuntroi.

A Ciastel iesen julei per n’ëila de cincant’ani che ie tumeda te na butëiga de roba da maië. Bonamënter se òvela rot l os dla cuessa. La Crëusc Blancia dl luech à damandà l aiut dl Aiut Alpin per stabilisé y pona traspurté l’ëila cun l joler tl spedel de Persenon.

A Neva Tudëscia /Deutschnofen iel stat da fé n ntervënt per n ël de 88 ani che ne se n stajova nia bën. L fova muet per jì a ciacia deberieda cun si mut. Do plu o manco n’ëura che i fova jic a pe, à l ël de tëmp giapà na drëta ciera y se stentova a tré l fla. Canche n ie ruvei pra l ël, se n stàjovel bele inò miec. Nsci à l dutor pudù cunstaté che n pudova l mené a cësa cun l’ambulanza.

 

Nia mé ntervënc iel stat per la scuadra dl Aiut Alpin, ma nce na proa te Val cun n valgun mëinacrëp nueves. L ie for de mpurtanza che chiche ie dut l ann da mont su sebe, sce n cajo che n ëssa da cherdé aiut, co se astilé cun l joler. Nscila àn scumencià cun n pitl jol pra chël che i à messù unì ora dal joler sun n pra scialdi ërt. Da dedò iesi unic lascei ju y inò trac su tl joler cun la binda.

 

 

valutaziun
Submitting your vote...
stampè