Home
Noeles

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Danter i ntervënc dl'ena passeda dl Aiut Alpin iel stat ntervënc de natura sanitera coche a Santa Cristina pra n'ëila de 59 ani a chëla che l ti ova bonamënter striscià l bot y che ie unida meneda te spedel cun l joler, a Aldein pra n ël dl luech de 93 ani che se n stajova mel y pra chël che l dutor à messù cunstaté la mort.

A Molina tla Val de Flëm, dlongia Ciavalëis, iesen julei per n ël dl luech de 57 ani che se à fat n gran tai te na man ntan che l sfendova lënia cun na mascin. Do che l dutor ti à ciulà su la man y ti à dat velch per ti tò mpue l mel, iel unì menà cun n'ambulanza te spedel a Ciavalëis.

N ntervënt àn fat te Funes per na jëuna dl luech de 19 ani che judova sun purtoi pra na garejeda de snowboard paralel. Bonamënter se àl tratà de na fratura ala tibia. L prim sucors ti à dat l personal sun purtoi, l AAD ie unì cherdà per cures plu avisa y per mené la jëuna te spedel a Persenon.

Sëura Colfosch ie na jëuna dl luech tumeda furnan ju cun i schi. La se à nsci rot na giama. Cun l aiut dl dutor y dl uem dl AAD ie la jëuna stata bona de jì ite te joler n hovering, che la à menà te spedel a Burnech.

A Fie iesen julei pra na popa de cin' mënsc che se à bu ite ega ntan che si oma ti fajova l bani. La pitla ne trajova nia plu l fa y ie unida bruma, ma per fertuna ie dut jit a bon fin.

 

 

 

valutaziun
Submitting your vote...
stampè