Home
Noeles

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Ai 5 de auril se à stlut ju la sajon de sucors dl Aiut Alpin Dolmites. Repurton tlo dessot i ultimi ntervënc y leprò nce vel' statistica n con' dla sajon.

 

Tl'ultima ena de servisc à l AAD danter l auter fat n ntervënt saniter a Urtijëi per na muta de 12 ani che se n stajova mel y univa uni tant da nescia ntan che la fova te tlas tla scola mesana. Sun luegia iel unit n'ambulanza dla Crëusc Cuecena, che à menà la muta nchin pra l joler tla streda Cademia. Do che la duturëssa l'à vijiteda, iela unida meneda cun l joler, deberieda cun si pere, te spedel a Bulsan.

Per jënt che se à fat mel iesen danter l auter julei a Al Plan de Mareo per n ël dl luech de 51 ani che se à taià via doi dëic, l pitl y chël dala varëta, cun na sia zirculera.

Te Sëlva ie n'ëila de 84 ani unida meneda sot da n auto. La se à rot na giama, al'autëza dla ciavidla. Sun luegia nce la Crëusc Cuecena, i Destudafuech de Sëlva y i Carabinieri. L'ëila ie unida ciarieda te joler y meneda te spedel a Persenon.

Tl raion de Secëda ie n jëunn de Gherdëina de 21 ani tumà da na motoslita y rudelnà per n 50 metri. Bonamënter se àl fat na fratura al os dla cuessa. L ie unì menà te spedel a Persenon cun l joler.

N ntervënt àn fat a la Plief de Ciadura pra n ël de Unieja de 50 ani che ie ciumpedà y se à nsci rot na giama. Sun luegia fòvel bele l joler dl 118 dl Venet, ma pervia che si binda se ova rot, àn damandà l joler dl Aiut Alpin. I sucoridëures sun luegia ova bele metù l ël tl sach, nsci à l team dl Aiut Alpin, pernanche l ie ruvà, dant trat su per 40 metri l dutor cun la massaria y pona l judacrëp cun l melcapità. L ël ie pona unì menà te spedel a Treviso cun l joler dl sucors venet.

 

L AAD à te chësta sajon de servisc de sucors, n cunlaurazion cun la "Heli - Elisucors de Süditrol" y cun la zentreles de emergënza che respuend al numer 112, fat 163 ntervënc cun si joler H 135 T3. De chisc ie 27 unii fac cun l aiut dla lumes per julé cun l scur. Tl 2020 ova l AAD finà via la sajon cun 475 ntervënc, l ann dant cun 547.

Di 163 ntervënc fac tla sajon 2020/2021 ie la majera pert stata de emergënzes saniteres – bën 92 – , ma nce per schialpinisć y per desgrazies sun streda o per d'uni sort de ativiteies de tëmp liede y lëur. 48 persones fova ferides, cinch ie unides abinedes zënza ferides y 12 ie mortes – de chëstes nuef per cuestions saniteres y trëi per trauma.

Cater ntervënc iel unì fat per levines, y chisc ie unii fac cun l aiut dla uniteies cun i cians dl SAGF/Verdia de Finanza y dla Polizai, for prejëntes tla sënta uperativa dl AAD a Puntives.

155 ntervënc iel unì fat te Südtirol, cinch tl Trentin y trëi tla provinzia de Belun. 152 persones che à cherdà aiut ie urigineres dla Talia – de chëstes 139 de Süditrol –, doi persones dai Paejes Tudësc o dal'Austria y trëi persones de d'autra nazions.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè