Home
Noeles

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Danter i truep ntervënc dl Aiut Alpin Dolomites tla doi enes passedes, iesen julei a Colfosch per n jëunn tudësch de 25 ani che ie frit adum cun n auto. L auto ne ti ova nia dat la prezedënza a raidé ite te na plaza da lascé i auti. L jëunn se à nsci bonamënter rot n uf, y l ie unì menà te spedel a Bulsan cun l joler.

I Judacrëp de Gherdëina à damandà l ntervënt dl AAD per n'ëila de 60 ani che se à fat na ntorta ala ciavidla a unì ju dala Pitla Cir, propi tl canal. Cun caranta metri de binda àn recuperà l'ëila, che ie unida meneda te spedel a Persenon cun l joler.

Te Ncisles ie n ël tudësch de 35 ani ciumpedà sun n troi, y nsci se àl trat ora de luegia na sciabla. Sun luegia iel unit nce i Judacrëp de Gherdëina. Do che l dutor ti à dat velch contra l mel, ie l ël unì menà ju a Urtijëi tla tlinica sportiva.

Sun streda che mëina da Runcaudie sun Mastlé ie n ël de 59 ani tumà cun la roda da mont. L se à fat mel al cë, y perchël iel unì menà dal joler dl Aiut Alpin te spedel a Bulsan.

A Urtijëi iel stat da stabilisé n'ëila de 83 ani dl luech che ie tumeda te cësa, se fajan n trauma al cë y al mus. La ie unida meneda te spedel a Bulsan cun l joler.

N ntervënt particuler àn fat sun l parëi sud dla Marmolata per n jëunn de trënt'ani. L se ova stlut l parapënd, y nsci àl messù tré l segondo parapënd, chël de emergënza. Davia che l fova nia alauta assé, àl batù ite n valgun iedesc pra l crëp. Per fertuna se àl fermà te n pont ulache l à pudù se taché ite, se asseguran sun parëi. Cun na binda bëndebo' longia iel unì recuperà dal team dl Aiut Alpin Dolomites. Do la prima cures dl dutor, ie l jëunn unì menà te spedel a Trënt cun l joler.

 

Pra i ntervënc saniteres iesen danter l auter julei te Sëlva pra n hotel per n ël de 59 ani cun l mel de San Valantin, a Poza de Fascia per n ël unit da nescia doi iedesc, sun la furcela Salares daujin al Valparola per n'ëila che à giapà n atach de panich, a Badia per n'ëila dl luech de 91 ani che ova mel al vënter, te Sëlva pra na jëuna de 23 ani cun mel dansù, ta Soplajes per n pop de sies mënsc cun l mel da San Valantin, a Runcadic te n hotel per n seniëur tudësch cun problems al cuer y a Corvara pra n'ëila de 86 ani dl luech che ne se n stajova nia bën.

Te Sëlva iesen julei per n ël tudësch de 46 ani che ie unit da nescia. Do che l dutor l à vijità, àl tëut la dezijion de lascé mené l ël te spedel cun l joler, ma l ël ne n'à nia azetà de julé pea. Nsci àl messù firmé na zedula per la refudanza.

 

L'ena passeda iel nce mo unì fat na proa sun la Marmolata. L se à tratà de na proa per tò ora zachei che toma ite te na sfënta de n dlacier. Deberieda cun manduchei, rëies, cumpresseri y bindes iesen julei su, menan nce su chindesc judacrëp de Fascia, che à nstësc fat na gran proa.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè