Home
Noeles

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Danter i ntervënc dl'ena passeda dl Aiut Alpin Dolomites, iesen julei te Plan pra la plaza dla curieres, ulache n sciafer ie unit da nescia. L melcapità ie unì picià da n'eva sun l col y à abù na reazion alergica. L ie unì menà te spedel a Persenon cun l joler.

A Colfosch iesen julei per n ël de 76 ani che ova mel de cë bele dal di dant y che fova unì piec. Do che l dutor ti à cialà, ie l ël de tëmp unì ciarià te joler y menà te spedel a Bulsan.

N auter ntervënt àn fat canche n'ambulanza dla Crëusc Blancia de Gherdëina à menà n'ëila de 85 ani diretamënter a Puntives, ulache l AAD à si zentrela. L'ëila, che sta te Cësa de Paussa a Urtijëi, ova la prescion bassa y l'ova stleta. Do che la duturëssa ti à cialà plu avisa, ie l'ëila unida meneda te spedel a Persenon.

Danter i ntervënc àn nce fat doi proes: una sun Jëuf de Frea cun i Judacrëp de dut Südtirol y na segonda a Laatsch tla Val Venuesta cun n vint sucoridëures dl CNSAS.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè