Home
Noeles

Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites

Danter i ntervënc dl Aiut Alpin Dolomites dl'ena passeda, àn nce fat l servisc pra la garejedes de Copa dl Mond de schi alpin te Gherdëina y, da sëira, nce a Cortina per la Copa dl Mond de snowboard.

I ntervënc de natura sanitera ie stac de plu. Danter l auter iesen julei a La Ila per n ël de Praga cun problems de zirculazion dl sanch y n ël de Corvara cun problems de prescion, sun Jëuf de Frea per n'ëila tudëscia de 50 ani che ova n gran mel de cë, te n hotel te Sëlva per n ël tudësch de 74 ani che ne l'ova nia bona, a Santa Cristina per n ël de 58 ani dl luech che ova bonamënter abù n ictus, tl'Alta Badia per n ël de Brescia che ne l'ova gordenó bona ntan che l fova sun purtoi y sun Socherts per n ël de 37 ani che ie tumà ntëur ntan che l furnova cun i schi pervia de n trauma al cë che l se ova bonamënter bele fat dant.

L prim sun Socherts. Ilo ie uni udu tuman nteur un de 37 ani ntan che furnova cun i ski. Ruei sul post se a l dutor ntendu che l ova n trauma al ce che l se ova fat bonamenter bel dant. Sun Socherts iel pona tuma nteur y el ne sen savova plu de nia. Jula iel uni tl spedel de Bulsan.

Sun Mont de Sëuc iesen julei per n ël dl luech a chël che l se ova fermà l cuer. L dutor à reanimà l pazient, che ie unì menà te spedel a Bulsan cun l joler. Purtruep àn audì da dedò che l ël de 47 ani de Urtijëi ie mort te spedel.

Danter i ntervënc de jënt che se à fat mel a furné cun i schi, iesen stai sun Bulacia per n ël de 68 ani che se à fat mel al mus, a Corvara per n'ëila che se à bonamënter rot l os dla cuessa, sun Piz Sela per n seniëur de Firenze y n mut de Laion che ie frii adum se fajan mel al cë, pra la stazion a val de Col Raiser per n seniëur de 61 ani de Berlin che se à rot na giama y n brac, sun l purtoi dl Pralongia che mëina ju a San Ciascian per n ël de 61 ani che se à fat plutosc mel tuman.

N auter ntervënt àn mo fat pra l dlacier dla Marmolata, ulache n ie julei tl scur per jì a crì n ël. Dal joler ne àn udù nia, ma puech do àn audì che l ël fova ruvà sann y nton ju jal Pian dei Fiacconi.

 

 

 

valutaziun
Submitting your vote...
stampè